STATUTUL ASOCIAŢIEI „ARTLIT

Capitolul 1. ASOCIAŢII – MEMBRI FONDATORI, DENUMIREA, ADRESA ŞI DURATA DE FUNCŢIONARE A ASOCIAŢIEI

Art. 1. Asociaţii, în calitate de membri fondatori, prin libera voinţă se asociază cu scopul înfiinţării unei asociaţii non-profit, fără scop patrimonial, neguvernamentală, apolitică şi independentă, în temeiul legislaţiei române în vigoare, a actului constitutiv şi a prezentului statut.

Asociaţia este persoană juridică română de drept privat, având denumire rezervată prin dovada disponibilităţii denumirii cu numărul 137109 din 18.07.2014 eliberată de către Ministerul Justiţiei – Departamentul pentru Comunicare şi Relaţii Publice.

Art. 2. Asociaţia este înfiinţată prin actul de constituire, atribuindu-i-se un patrimoniu, un sediu, şi stabilindu-i-se organele de conducere şi control potrivit prevederilor prezentului statut şi ale actului de constituire.

Art. 3. Denumirea Asociaţiei este „ARTLIT. Aceasta va fi numită în continuare în prezentul document „Asociaţia“. Denumirea, împreună cu adresa şi, dacă este cazul, contul bancar şi codul fiscal, vor fi înscrise în toate documentele şi actele emise.

Art. 4. Asociaţia poate înfiinţa filiale sau sucursale şi poate deschide reprezentanţe în ţară sau în străinătate.

Art. 5. Asociaţia va funcţiona pe durată nelimitată, dizolvarea şi lichidarea ei făcându-se în condiţiile legii şi ale prezentului statut.

Capitolul 2. SCOPUL, OBIECTIVELE ŞI ACTIVITĂŢILE ASOCIAŢIEI

Art. 6. Scopul Asociaţiei este:

 1. apărarea intereselor literare, juridice şi economice ale membrilor ei prin promovarea aplicării legislației românești, europene și internaționale și a recunoașterii lor de către instituții;
 2. oferirea de consiliere privind drepturile traducătorilor literari și informații referitoare la promovarea traducerii literare și la formarea profesională a traducătorilor literari;
 3. sprijinirea obținerii unor condiții de lucru demne pentru traducători, care să contribuie la prestarea unor servicii dintre cele mai bune.

Art. 61. Schimbarea scopului Asociaţiei se face numai de către co-fondatori, prin decizie unanimă.

Art. 62. Pentru a-și îndeplini scopul, Asociația își propune ca obiective:

 1. colaborarea cu instituții care au ca obiectiv pregătirea și formarea traducătorilor;
 2. organizarea de dezbateri și ateliere pentru informarea și perfecționarea traducătorilor;
 3. înscrierea în asociații internaționale care au scopuri similare;
 4. dezvoltarea de studii de piaţă în domeniul traducerilor, atragerea şi utilizarea oricăror resurse utile pentru sprijinirea acestui domeniu şi a persoanelor care activează în acest domeniu;
 5. identificarea de resurse şi realizarea de programe în care să fie implicate persoanele care ar putea beneficia de activităţile în care este implicată asociaţia.

Art. 7. Pentru realizarea scopului său, Asociaţia desfăşoară următoarele activităţi:

 1. oferă membrilor săi informaţii, oportunităţi de training/specializare, consiliere şi susţinere;
 2. realizarea unei baze de date traducători activi;
 3. co-organizarea sau co-finanţarea unor proiecte şi programe culturale, cu parteneri persoane fizice, juridice sau entităţi fără personalitate juridică, în vederea ameliorării condițiilor de lucru și a statutului traducătorilor literari;
 4. negocierea şi realizarea unor acorduri, înţelegeri şi parteneriate cu editurile, asociaţiile editorilor şi alte organizaţii din domeniu;
 5. organizarea de cursuri de pregătire, seminarii, conferinţe, dezbateri publice, precum şi formarea, asigurarea consultanţei şi consilierii în realizarea unor proiecte legate de scopul asociaţiei;
 6. realizează și editează cărți publicații periodice, pliante, afișe, broșuri, programe informatice și alte materiale informative;
 7. dezvoltă programe proprii și în regim de parteneriat cu autoritățile publice din țară și din străinătate;
 8. colaborează cu persoane fizice şi juridice, cu sau fără personalitate juridică, instituţii sau organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale din ţară şi străinătate, în vederea promovării activităţilor asociaţiei;
 9. acordă premii, diplome onorifice şi alte distincţii pentru merite deosebite;
 10. dezvoltă activităţi economice proprii în vederea autofinanţării;
 11. desfăşoară orice alte activităţi pentru îndeplinirea scopului şi obiectivelor propuse.

Capitolul 3. PATRIMONIUL, VENITURILE ŞI CHELTUIELILE ASOCIAŢIEI

Art. 8. La data constituirii, patrimoniul Asociaţiei este de 900 RON, alcătuit din aportul în bani al membrilor fondatori, desemnaţi prin actul de constituire.

Art. 9. Patrimoniul Asociaţiei se va putea compune din bunuri mobile, bunuri imobile, mijloace băneşti şi titluri de valoare.

Art. 10. Veniturile Asociaţiei provin din:

a) cotizaţiile membrilor;

b) dobânzile şi dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiţii legale;

c) dividendele societăţilor comerciale înfiinţate de asociaţie;

d) venituri realizate din activităţi economice directe;

e) donaţii, sponsorizări sau legate;

f) resurse obţinute de la bugetul de stat şi/sau de la bugetele locale;

g) alte venituri prevăzute de lege.

Art. 11. Cotizaţia este stabilită de către Consiliul Director şi se achită într-o singură tranşă anuală. În funcţie de nevoile Asociaţiei, Consiliul Director poate modifica cuantumul cotizaţiei. Modificarea va fi adusă la cunoştinţa membrilor cu minim 30 de zile înainte de termenul intrării în vigoare. Membrii fondatori sunt scutiţi de plata cotizaţiei.

Art. 12. Patrimoniul Asociaţiei se completează cu veniturile realizate din exploatarea bunurilor Asociaţiei, taxe non-profit percepute în condiţiile legii pentru servicii angajate pe baze contractuale sau de colaborare, precum şi alte taxe non-profit pentru participarea la manifestările Asociaţiei (de ex. simpozioane, conferinţe, seminarii, programe de instruire, ateliere de lucru etc.).

Patrimoniul Asociaţiei se mai completează şi cu veniturile realizate de unităţile economice anexă, asociaţiile fără personalitate juridică, precum şi cu dividendele obţinute de la societăţile comerciale pe care le-a înfiinţat Asociaţia sau la care participă şi unde deţine acţiuni sau părţi sociale, după ce în prealabil au fost achitate taxele şi impozitele prevăzute de lege.

Art. 13. Asociaţia poate produce şi vinde produse şi servicii în mod accesoriu, pentru realizarea şi susţinerea obiectului său de activitate; surplusul de profit, dacă există după vânzarea produselor şi plătirea tuturor taxelor şi a costurilor, va fi întotdeauna returnat în contul Asociaţiei pentru plata cheltuielilor administrative şi pentru finanţarea realizării scopului Asociaţiei.

Nici o parte din surplusul de profit nu poate fi distribuită nici unuia dintre membrii organelor de conducere sau de administraţie, şi nici unei alte persoane fizice sau juridice membre a Asociaţiei, cu excepţia plăţii salariilor şi onorariilor stabilite.

Art. 14. Donaţiile, sponsorizările şi legatele pot fi sume de bani, bunuri, drepturi de autor, brevete de invenţie, acţiuni, titluri de valoare, alte drepturi de creanţă, imobile, terenuri şi alte asemenea.

Donaţiile pot fi necondiţionate sau condiţionate pentru realizarea unui anumit scop, dacă acesta este în concordanţă cu scopul şi activitatea Asociaţiei, fie că este vorba de continuarea activităţilor curente, fie de iniţierea altor activităţi care contribuie la atingerea scopului Asociaţiei. Pentru donaţiile condiţionate sau pentru cele cu destinaţie specificată prin actul de donaţie, donatorul va putea lua cunoştinţă de modul în care a fost utilizată donaţia sa, Asociaţia punându-i la dispoziţie rapoartele necesare.

Art. 15. Consiliul Director poate solicita contribuţii voluntare pentru scopuri precise. Pentru periodice speciale, poate fi aplicată o taxă suplimentară. Pentru utilizarea bunurilor Asociaţiei pot fi colectate taxe, cu aprobarea Consiliului Director.

Art. 16. Persoanelor care nu sunt membri ai Asociaţiei li se pot aplica taxe pentru:

(1) participarea la activităţi ale Asociaţiei;

(2) utilizarea resurselor Asociaţiei;

(3) includerea ne-membrilor în listele de corespondenţă.

Art. 17. Natura cheltuielilor Asociaţiei este:

a) cheltuieli aferente realizării scopului Asociaţiei;

b) salarii, adaosuri şi aporturi la salarii, indemnizaţii, onorarii, gratificaţii şi premii;

c) impozite pe salarii, contribuţii pentru asigurări sociale şi indemnizaţii de şomaj;

d) procurare de cărţi şi publicaţii de specialitate, din ţară şi din străinătate;

e) cheltuieli cu imprimatele, rechizitele şi tipăriturile;

e) cheltuieli cu poşta şi telecomunicaţiile (inclusiv internet);

f) chirii şi cheltuieli aferente sediului (apă, gaze, energie electrică, termică etc.);

h) cheltuieli de deplasare şi diurne, cheltuieli de cazare şi de transport în interesul Asociaţiei;

i) promovare şi publicitate;

j) alte cheltuieli permise de lege.

Cheltuielile se efectuează în limitele prevederilor bugetare, cu respectarea condiţiilor privind necesitatea, oportunitatea şi economicitatea lor.

Capitolul 4. FILIALE, reprezentanţe, SOCIETĂŢI COMERCIALE, ACTIVITĂŢI ECONOMICE DIRECTE

Art. 18. Asociaţia poate înfiinţa filiale ca structuri teritoriale, cu un număr minim de 3 membri, organe de conducere proprii şi un patrimoniu distinct de cel al Asociaţiei. Filialele sunt entităţi cu personalitate juridică, putând încheia, în nume propriu, acte juridice de administrare şi de conservare, în condiţiile stabilite de Asociaţie prin actul constitutiv al filialei. Ele pot încheia acte juridice de dispoziţie, în numele şi pe seama Asociaţiei, numai pe baza hotărârii prealabile a Consiliului Director al Asociaţiei.

Art. 19. Asociaţia poate numi reprezentanţi şi poate înfiinţa reprezentanţe, fără personalitate juridică în ţară şi în străinătate.

Art. 20. Filialele, reprezentanţele şi reprezentanţii Asociaţiei se înfiinţează, numesc şi funcţionează pe baza hotărârilor Adunării Generale, care are şi competenţa modificării, dizolvării, lichidării şi demiterii acestor structuri organizatorice. Filiala se constituie prin hotărârea Adunării Generale a Asociaţiei. Personalitatea juridică se dobândeşte de la data înscrierii filialei în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor. În vederea înscrierii filialei, reprezentantul Asociaţiei va depune cererea de înscriere, împreună cu hotărârea de constituire a filialei şi cu actele doveditoare ale sediului şi patrimoniului iniţial, la judecătoria în a cărei circumscripţie teritorială urmează să-şi aibă sediul filiala.

Art. 21. Asociaţia poate înfiinţa societăţi comerciale. Dividendele obţinute de Asociaţie din activităţile acestor societăţi comerciale, dacă nu se reinvestesc în aceleaşi societăţi comerciale, se folosesc în mod obligatoriu pentru realizarea scopului Asociaţiei. Asociaţia poate desfăşura orice alte activităţi economice directe, dacă acestea au caracter accesoriu şi sunt în strânsă legătură cu scopul principal al persoanei juridice.

Art. 22. Regulamentul de organizare al activităţilor economice se aprobă de către Consiliul Director. Închiderea, dizolvarea şi lichidarea acestora se face pe baza deciziei luate de Adunarea Generală.

Art. 23. Prin decizia Consiliului Director, Asociaţia poate participa la înfiinţarea altor asociaţii şi fundaţii şi se poate afilia la federaţii sau confederaţii din ţară sau din străinătate, având scopuri şi activități similare cu ale sale şi care nu contravin prezentului statut.

Capitolul 5. ORGANIZAREA, ADMINISTRAREA ŞI CONTROLUL ASOCIAŢIEI

Secţiunea I. ORGANIZAREA ASOCIAŢIEI

Art. 24. Organele Asociaţiei sunt:

a) Adunarea Generală;

b) Consiliul Director.

Art. 25. Conducerea activităţilor curente, între şedinţele Adunării generale, este asigurată de către Consiliul Director.

Art. 26. Controlul activităţilor şi finanţelor Asociaţiei se efectuează de către Adunarea Generală a Asociaţiei.

Art. 27. În realizarea scopului şi obiectului său de activitate, Asociaţia poate avea servicii specializate, a căror funcţionare şi organigramă se stabilesc prin regulamentul de ordine interioară, aprobat de Consiliul Director.

Art. 28. Membrul Consiliului Director este personal răspunzător pentru propria conduită şi răspunzător pentru acţiunile Consiliului Director, atât faţă de terţi, cât şi faţă de Asociaţie, pentru daunele provenite din culpă (prin înşelătorie, minciună, sau nepricepere).

Art. 29. Asociaţia poate fi reprezentată de către persoane mandatate prin numiri ale Consiliului Director în vederea îndeplinirii unor acte şi a unor fapte concrete sau în realizarea unor programe cu sub-contract.

Secţiunea II. ADUNAREA GENERALĂ

Art. 30. Adunarea generală este organul de conducere, alcătuit din totalitatea asociaţilor.

Competenţa adunării generale cuprinde:

a) stabilirea strategiei şi a obiectivelor generale ale Asociaţiei;

b) aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a bilanţului contabil;

c) alegerea şi revocarea membrilor Consiliului Director;

d) alegerea şi revocarea cenzorului sau, după caz, a membrilor comisiei de cenzori;

e) înfiinţarea de filiale;

f) modificarea actului constitutiv şi a statutului;

g) dizolvarea şi lichidarea Asociaţiei, precum şi stabilirea destinaţiei bunurilor rămase după lichidare;

h) aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare;

i) orice alte atribuţii prevăzute în lege sau în statut.

Art. 31. Adunarea generală se întruneşte o dată pe an. Data, ora, locul şi ordinea de zi vor fi anunţate în scris, tuturor membrilor adunării generale şi angajaţilor Asociaţiei, de Consiliul Director, cu cel puţin o lună înainte de data desfăşurării adunării.

Art. 32. Atunci când sunt de discutat probleme de mare însemnătate pentru Asociaţie, se poate convoca o adunare generală extraordinară. Convocarea unei adunări generale extraordinare se face de către Preşedinte, sau prin hotărârea Consiliului Director, sau la cererea scrisă şi motivată adresată Consiliului Director de cel puţin o jumătate din membrii asociaţi. Toţi membrii adunării generale şi ai personalului trebuie anunţaţi cu cel puţin o lună înainte, comunicându-li-se data, ora şi locul întrunirii.

Art. 33. Cvorumul necesar pentru desfăşurarea adunării generale (ordinare sau extraordinare) este de 50% + 1 persoană (inclusiv persoanele reprezentate) din totalul membrilor asociaţiei, la prima convocare, sau orice număr de persoane la a doua convocare.

Art. 34. Toţi membrii Asociaţiei au drept de vot egal.

a) Hotărârile sunt statutare dacă sunt adoptate cu votul a minim 50% + 1 persoană (inclusiv persoanele reprezentate) din numărul celor prezenţi sau reprezentaţi la Adunare.

b) Hotărârile luate de adunarea generală în limitele legii, ale actului constitutiv şi/sau ale statutului sunt obligatorii chiar şi pentru asociaţii care nu au luat parte la adunarea generală sau care au votat împotrivă.

c) Votul poate fi exprimat în adunările generale şi prin poştă, sau prin redactarea unei procuri autentice sau a unui mandat sub semnătură privată înregistrat de secretariatul adunării generale şi confirmat pentru autenticitatea semnăturii de către oricare din membrii Consiliului Director, prin care un membru împuterniceşte alt membru al Asociaţiei să exprime opţiunea pentru problemele înscrise în ordinea de zi a adunării generale.

d) Membrul care într-o anumită problemă supusă hotărârii adunării generale este interesat (profesional, comercial, legal sau în orice alt fel) personal sau prin soţul său, ascendenţii sau descendenţii săi, rudele în linie colaterală sau afinii săi până la gradul al patrulea inclusiv, nu va putea lua parte la deliberare şi nici la vot.

Art. 35. Hotărârile care privesc lichidarea şi dizolvarea Asociaţiei sau modificări ale actelor constitutive se adoptă cu majoritate de cel puţin 2/3 din totalul asociaţilor.

Secţiunea III. CONSILIUL DIRECTOR

Art. 36. Consiliul Director asigură punerea în executare a hotărârilor adunării generale şi reprezintă Asociaţia în toate actele vieţii sale juridice, conformându-se deciziilor adunării generale.

Art. 37. În exercitarea competenţei sale, Consiliul Director:

a) prezintă adunării generale raportul de activitate pe perioada anterioară, executarea bugetului de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil, proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli şi proiectul programelor Asociaţiei;

b) încheie acte juridice în numele şi pe seama Asociaţiei;

c) propune adunării generale înfiinţarea sau dizolvarea şi lichidarea de: filiale, reprezentanţe şi reprezentanţi ai Asociaţiei, societăţi comerciale sau unităţi economice anexă fără personalitate juridică, stabilindu-le activităţile, regulamentele de organizare şi de funcţionare, respectiv statutele şi personalul de conducere;

d) stabileşte structura organizatorică, atribuţiile compartimentelor funcţionale, ale personalului şi reprezentanţilor şi schema de personal a Asociaţiei, a filialelor, reprezentanţelor, societăţilor comerciale şi a unităţilor economice anexă; stabileşte condiţiile de angajare, salariile personalului şi drepturile băneşti ce urmează să fie plătite colaboratorilor;

e) iniţiază programe noi, în concordanţă cu scopul Asociaţiei şi asigură resursele financiare pentru acestea;

f) elaborează Regulamentul de Organizare şi Funcţionare şi îl supune spre aprobare Adunării Generale;

g) Consiliul Director poate împuternici una sau mai multe persoane cu funcţii executive, inclusiv persoane care nu au calitatea de asociat ori sunt străine de asociaţie, pentru a încheia acte juridice în numele şi pe seama Asociaţiei sau pentru a îndeplini orice alte atribuţii prevăzute în statut sau stabilite de adunarea generală.

Art. 38. Consiliul Director se compune din preşedinte, vicepreşedinte, casier, secretar, până la trei asistenţi desemnați prin vot de Adunarea Generală la prima întâlnire a Asociaţiei.

Art. 39. Numirea şi revocarea ulterioară din cadrul Consiliului Director se face prin hotărârea adunării generale, de către membrii asociaţi.

Art. 40. Mandatul Consiliului Director este de 4 ani. În cazuri motivate, un membru al Consiliului Director poate renunţa la mandat şi este responsabilitatea adunării generale pentru a numi un alt membru al Asociaţiei care să preia funcţia vacantă până la expirarea mandatului.

Art. 41. Actele şi faptele Consiliului Director sunt actele şi faptele Asociaţiei în măsura în care se încadrează în limita atribuţiilor stipulate în prezentul statut.

Art. 42. Consiliul director conduce afacerile asociației și pune în aplicare deciziile adunării generale a membrilor.

Art. 43. Consiliul director reprezintă asociația în exterior. Membrii prezidiului sunt aleși cu majoritate simplă de voturi din rândul adunării membrilor prezenți, prin vor secret.

Art. 44. Consiliul director este ales pe o durată de 4 ani. Realegerea este permisă.

Art. 45. În cazul în care, în timpul mandatului, trei sau mai mulți membri ai prezidiului își dau demisia, în interval de trei luni adunarea membrilor se întrunește într-o sesiune extraordinară pentru a alege un nou prezidiu. Dacă demisionează doar președintele, se procedează la fel pentru alegerea unui nou președinte. Dacă alt membru al prezidiului își dă demisia, locul lui este luat de membrul care s-a clasat pe al locul al doilea la alegerile pentru prezidiu ș.a.m.d.

Secţiunea IV. PREŞEDINTELE

Art. 46. Preşedintele Consiliului Director, care este şi Preşedintele Asociaţiei, reprezintă Asociaţia în relaţiile cu terţii, aplicându-i-se normele juridice specifice mandatului de reprezentare.

Art. 47. Președintelui îi revine sarcina de a conduce întreaga asociație. Dacă nu este disponibil, președintele este reprezentat de vicepreședinte.

Art. 48. Preşedintele este propus, susţinut şi ales prin vot secret de adunarea generală pentru un mandat de patru ani.

Art. 49. Preşedintele Asociaţiei are următoarele atribuţii:

a) asigură conducerea operativă a Asociaţiei;

b) aprobă măsurile necesare aducerii la îndeplinire a hotărârilor adunării generale;

c) aprobă cheltuielile curente, administrative, gospodăreşti şi de protocol;

d) propune aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a bilanţului contabil.

Secţiunea V. CENZORUL, SECRETARUL, CASIERUL

Art. 50. Adunarea Generală va putea alege un cenzor, printr-o hotărâre ulterioară constituirii Asociaţiei. La data constituirii, Asociaţia nu are cenzor.

Art. 51. Secretarul redactează procesele verbale ale prezidiului și ale adunării generale a membrilor. 

Art. 52. Casierul gestionează fondurile asociației.

Secţiunea VI. MEMBRII ASOCIAŢIEI

Art. 53. Activitatea Asociaţiei poate fi sprijinită de orice persoană fizică sau juridică ce respectă statutul şi acţionează pentru realizarea obiectivelor Asociaţiei. Poate deveni membru al Asociaţiei orice persoană de bună credinţă interesată de activităţile acesteia, indiferent de naţionalitate, convingeri religioase, origine etnică, orientare sexuală sau convingeri politice, cu condiţia să se conformeze statului Asociaţiei.

Art. 54. Membrii Asociaţiei au următoarele drepturi:

a) să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere ale Asociaţiei;

b) să propună măsuri de îmbunătăţire a organizării şi activităţii Asociaţiei şi a organelor sale de conducere;

c) să participe cu drept de vot la adunările generale ale Asociaţiei;

d) să participe la manifestările organizate de Asociaţie.

Art. 55. Membrii Asociaţiei au următoarele obligaţii:

a) de a respecta statutul Asociaţiei şi hotărârile organelor de conducere alese ale acesteia;

b) de a plăti cotizaţia la termen.

Art. 56. Contribuţiile membrilor la activitatea şi scopul Asociaţiei constau în sprijin financiar, material sau moral şi în participarea nemijlocită la realizarea programelor Asociaţiei.

Art. 57. Persoanele fizice sau juridice care prin activitatea lor sprijină acţiunile Asociaţiei pot dobândi calitatea de membru şi după ce Asociaţia a fost înfiinţată.

Art. 58. Calitatea de membru se dobândeşte prin cerere scrisă, însoțită de recomandările a doi membri ai Asociației, cu avizul Consiliului Director.

Art. 59. Condiţiile de primire a noilor membri în Asociaţie:

a) poate deveni membru al Asociației orice traducător de opere literare şi ştiinţifice în limba română, cu condiţia să aibă cel puţin o lucrare publicată sau în curs de publicare prin încheierea unui contract – carte, articol în revistă, piesă de teatru, scenariu etc.

b) solicitanţii trebuie să recunoască statutul Asociaţiei şi organele de conducere şi să fie dispuşi să se implice ca membri activi dacă sunt solicitaţi;

c) solicitanţii trebuie să fie de acord sa plătească anual cotizaţia stabilită de Consiliul Director.

Art. 60. Fiecare dintre fondatorii Asociaţiei menţionaţi în Actul Costitutiv are calitatea de membru fondator. Această calitate nu se poate pierde şi nu se poate transmite. Membrii fondatori nu au obligativitatea de a plăti cotizaţia.

Art. 61. Pentru contribuţii deosebite în sprijinul Asociaţiei se poate acorda calitatea de membru de onoare. Calitatea de membru de onoare se acordă de către Consiliului Director şi se acceptă de către cel numit. Membrii de onoare nu au obligativitatea de a plăti cotizaţia şi nu pot transmite nimănui calitatea de membru de onoare.

Art. 62. Persoanele fizice sau juridice care nu sunt implicate în mod direct în activităţile asociaţiei, dar doresc să încurajeze dezvoltarea asociaţiei, sau care folosesc resursele sau serviciile Asociaţiei pot primi la cerere statutul de membru simpatizant. Membrii simpatizanţi plătesc cotizaţia şi pot face donaţii către Asociatie.

Art. 63. Calitatea de membru al Asociaţiei se pierde:

a) prin nerespectarea prevederilor statutului;

b) prin săvârşirea de fapte ilegale, imorale sau nedeontologice care aduc atingere intereselor şi prestigiului Asociaţiei;

c) prin neachitarea cotizației în termen de 60 de zile de la data maximă fixată pentru achitarea acesteia;

d) la cerere.

Pierderea calităţii de membru al Asociaţiei prin excludere se hotărăşte de către adunarea generală cu o majoritate de 2/3 a membrilor prezenţi sau reprezentaţi.

Consiliul Director poate decide suspendarea calităţii de membru al Asociaţiei până la întrunirea adunării generale care va lua decizia finală.

Capitolul 6. GESTIUNEA ASOCIAŢIEI

Art. 64. Gestiunea Asociaţiei se ţine în conformitate cu legislaţia în vigoare. Exerciţiul financiar începe la 1 ianuarie şi se încheie la 31 decembrie. Gestiunea financiară se ţine de personalul ales de către Consiliul Director şi poate fi controlată de Preşedinte.

Art. 65. Asociaţia poate avea conturi în lei sau în valută, în ţară sau în străinătate, în condiţiile legii.

Art. 66. Documentele bancare vor purta ştampila Asociaţiei şi vor fi semnate fie de Preşedinte, fie de o persoană împuternicită de acesta cu un mandat special.

Art. 67. Filialele vor ţine gestiune proprie şi vor avea conturi bancare, fiind preluate în gestiunea generală a Asociaţiei prin balanţe de verificare transmise periodic la sediul central al Asociaţiei.

Art. 68. Societăţile comerciale şi unităţile economice anexă ale Asociaţiei pot dispune de subconturi bancare, fiind incluse în gestiunea generală a Asociaţiei. Veniturile realizate din activităţile comerciale ale acestora se vor impozita în conformitate cu instrucţiunile emise de Ministerul Finanţelor pentru persoane juridice non-profit, urmând ca profiturile nete sa fie transferate în conturile Asociaţiei şi destinate finanţării activităţilor prin care se realizează scopul Asociaţiei.

Capitolul 7. DISPOZIŢII FINALE

Art. 69. Dizolvarea şi lichidarea Asociaţiei se poate face doar prin hotărârea Adunării generale sau în situaţiile prevăzute de lege. Dizolvarea sau lichidarea Asociaţiei se face atunci când 2/3 dintre membrii Asociaţiei, prezenţi la adunarea generală extraordinară, votează în favoarea unei asemenea decizii. Votul poate fi dat şi prin delegarea unui alt membru al Asociaţiei sau prin poştă. Procedura de vot este votul secret.

Art. 70. Asociaţia încetează a avea fiinţă la data radierii din Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor. Radierea se face în baza actului constatator eliberat lichidatorilor, în condiţiile prevăzute la art. 69 din lege, prin care se atestă descărcarea acestora de obligaţiile asumate.

Art. 71. În cazul dizolvării Asociaţiei, bunurile rămase în urma lichidării se vor transmite către persoane juridice de drept privat sau de drept public cu scop identic sau asemănător cu al Asociaţiei.

Art. 72. Modificările şi completările prezentului statut şi ale actului de constituire se pot face prin votul exprimat în adunarea generală legal constituită, cu majoritatea de 2/3 din membrii prezenţi. Votul poate fi dat şi prin delegarea unui alt membru al Asociaţiei sau prin poştă. Procedura de vot este votul secret.

Art. 73. Prevederile prezentului statut sunt parte integrantă a actului de constituire al Asociaţiei şi se completează cu normele legale imperative cuprinse în legislaţia în vigoare.

Prezentul Statut a fost încheiat astăzi, 31.07.2014, la Bucureşti, în cinci exemplare originale.